Nadolig – Y Stori yn Dathlu’r Deg

Aeth 10 mlynedd heibio ers i Sally Humble-Jackson lunio drama o stori’r geni gyda’r carcharorion yng Ngharchar Caerdydd. Yn dilyn hyn cafodd hi’r syniad o lunio fersiwn galw-heibio o stori’r Nadolig. Arweiniodd hyn at lwyfannu ‘Nadolig – y Stori’.

Eleni eto, yn eglwys y Tabernacl ar yr Aes bydd cyfle i weld y perfformperfformiadau, 20 munud yr un, ac mae modd dilyn y stori yn Gymraeg neu Saesneg. Mae mynediad am ddim i bawb.

Mae cynnal tua 100 o berfformiadau yn gofyn am lawer o wirfoddolwyr.

Beth am gynnig help am fore/pnawn neu ddiwrnod naill ai fel stiwardiaid, actorion(dim angen dysgu llinellau!) neu i edrych ar ôl y ddau asyn y tu allan i’r Tabernacl. Ar fore neu bnawn Sadwrn byddai cyfle i rieni a phlant actio pobl Nasareth a Bethlehem.

 Dydd Sadwrn 30ain Tachwedd – perfformiadau o 10am tan 5:20 pm (yn gorffen am 5:40 pm) Perfformiad Cymraeg am 4.40pm Dydd Llun 2il-dydd Gwener 6ed Rhagfyr – perfformiadau o 10am tan 2pm (yn gorffen am 2:20 pm) Dydd Sadwrn 7fed-dydd Sadwrn 21ain Rhagfyr – perfformiadau o 10am tan 5:20 pm (yn gorffen am 5:40 pm) Perfformiad Cymraeg am 4.40pm  (Does dim perfformiadau ar y Suliau) neu os oes diddordeb dewch draw i weld perfformiad ac yna cael gair gydag un o’r tîm cynhyrchu i gynnig help neu cysylltwch â Dafydd Griffiths ar ha.fan@virgin.net 02920 568420  07854 114887.

Gwahoddiad i Noson Dathlu 200 Mlwyddiant Casgliad Salisbury

Dathlu 200 mlwyddiant Casgliad Salisbury

Gwahoddir darllenwyr y Dinesydd i fynychu digwyddiad arbennig yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd.

Bydd yn noson fywiog gydag amrywiaeth o siaradwyr – rydym ni’n awyddus i annog pobl i fynychu. Dyma’r dudalen wybodaeth.

https://www.cardiff.ac.uk/cy/events/view/1708789-celebrating-200-years-of-the-salisbury-collection

Croeso cynnes i bawb.

Sara Huws

Dathlu 200 Mlwyddiant Casgliad Salisbury

Dydd Iau, 7 Tachwedd 2019
18:00-19:30
 
llun cyfansawdd yn dangos nifer o gyhoeddiadau a darlun

Ymunwch â ni am noson i ddathlu un o gasglwyr mwyaf craff Cymru a’i lyfrgell hynod, mewn digwyddiad bywiog yn Archifau’r Brifysgol.

Ganed y casglwr llyfrau, aelod seneddol, dyn busnes a chyfreithiwr, Enoch Salisbury, ar y 7ed o Dachwedd, 1819. Ar ôl derbyn llyfr Cymraeg yn anrheg pen blwydd pan yn blentyn bach, fe dreuliodd weddill ei oes yn casglu, a darllen, pob math o lyfrau am Gymru.

Wedi blynyddoedd o geisio creu ‘llyfrgell genedlaethol’ ar ei ben ei hun, gwerthodd Enoch Salisbury’r cwbwl lot i’r Brifysgol newydd yng Nghaerdydd ym 1886. A dyna ‘ble mae’r casgliad yn dal i fod heddiw – yn parhau i ysbrydoli ymchwilwyr, artistiaid, beirdd a llawer mwy.

I ddathlu cyfraniad Enoch Salisbury i hanes ein cenedl, ac i ddysgu mwy am ei gasgliad hynod – dewch draw i’r archifau, am ddigwyddiad yng ngwmni Damian Walford Davies, Siwan Rosser, Ifor Davies a mwy.

Noddir y digwyddiad trwy garedigrwydd Rhwydwaith y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Digwyddiad dwyieithog. Darperir cyfieithu ar y pryd o Gymraeg i Saesneg.

 

Cyngerdd Canmlwyddiant Achub y Plant, 7 Tachwedd

GWLEDD GORAWL YN NODI DATHLIADAU CANMLWYDDIANT ELUSEN MEWN CYNGERDD YNG NGHADEIRLAN LLANDAF

Côr Meibion Treorci yn serennu mewn cyngerdd elusennol i Achub y Plant yng Nghadeirlan Llandaf ar Dachwedd 7fed gyda’r mezzo soprano Llinos Hâf Jones (RNCM), Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Côr Ysgol Gymraeg Sant Baruc, Côr y Dreigiau a Rock Choir.

Bydd Côr Meibion byd-enwog Treorci yn perfformio clasuron yn ogystal â chaneuon poblogaidd diweddar yn y cyngerdd mawreddog yng Nghadeirlan Llandaf ar ddydd Iau, Tachwedd 7fed i ddathlu canmlwyddiant elusen Achub y Plant.

Gan sicrhau gwledd gerddorol gydol y noswaith, bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiadau gan nifer o gerddorion llwyddiannus gan gynnwys y cyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Bro Morgannwg Llinos Hâf Jones, sydd bellach yn astudio yn y Royal Northern College of Music; Telynorion, cantorion ac offerynwyr talentog o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf; Côr Ysgol Gynradd Sant Baruc; Enillwyr cystadleuaeth Codi Canu S4C – Côr y Dreigiau; a Rock Choir – côr cyfoes o ardal de Cymru.

Gan mlynedd yn ôl ar Fai 19, 1919 yn Neuadd Frenhinol yr Albert, Llundain sefydlwyd elusen Achub y Plant gan ddwy chwaer o’r Sir Amwythig, Eglantyne Jebb a Dorothy Buxton.

Wedi ei chythruddo gan y lluniau a welodd o blant yn newynu yn Yr Almaen ac Awstria yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf fe aeth Eglantyne Jebb ati i amddiffyn hawliau pob plentyn – pwy bynnag y bônt, ble bynnag y bônt – gan ysgrifennu’r Datganiad ar Hawliau’r Plentyn yn 1924 a arweiniodd at greu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn 1989.

Dechreuodd Achub y Plant weithio yng Nghymru yn yr 1930au yn helpu teuluoedd yng nghymoedd y de yn ystod y Dirwasgiad gan agor meithrinfeydd awyr agored yng nghymunedau Brynmawr a Dowlais ym Merthyr. Yr elusen hefyd oedd y cyntaf i gynnig llefrith am ddim mewn ysgolion cyn i hynny ddod yn bolisi gan Lywodraeth Prydain yn yr 1940au.

Erbyn hyn mae Achub y Plant yn gweithio mewn 120 o wledydd yn fyd-eang gan gynnwys yma yng Nghymru yn helpu teuluoedd a phlant i ffynnu yn eu blynyddoedd cynnar allweddol.

Dywedodd Louise Davies, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru: “Mae dathliadau canmlwyddiant Achub y Plant yn parhau gyda gwledd gerddorol gan dalentau anhygoel. Mae’n argoeli i fod yn noson gerddorol i’w chofio, ac rydym yn werthfawrogol iawn o waith caled ein cangen cefnogwyr yn Ninbych y Pysgod fu’n trefnu’r digwyddiad yn ogystal ag i’r artistiaid am godi ymwybyddiaeth ac arian tuag at waith yr elusen.

“Gyda’r oll sydd yn digwydd yn y byd heddiw byddai’n hawdd edrych yn besimistaidd at y dyfodol. Ond mae’r holl waith y mae’r elusen yn ei wireddu’n llwyddiannus yma yng Nghymru ac ar draws y byd yn amddiffyn hawliau plant yn galonogol. Ein cefnogwyr yw ein harwyr, a nhw sydd yn galluogi’r gwaith yma i ddigwydd, gan newid y dyfodol i blant ymhob man.”

Cyngerdd Canmlwyddiant i Achub y Plant, Dydd Iau Tachwedd 7fed am 7.00yh, Cadeirlan Llandaf.  

Bydd holl elw’r gyngerdd yn mynd tuag at ariannu prosiectau Achub y Plant tramor ac yng Nghymru.

Cost tocynnau yw £20 a £5 i blant (£15 i rieni plant sy’n cymryd rhan) a gellir eu prynu yn:

  • Garlands, Llandaf
  • Ar-lein drwy stcllandaff.eventbrite.co.uk

Neu drwy gysylltu â Caroline Williams ar carolinehwilliams48@gmail.com <mailto:carolinehwilliams48@gmail.com>

 

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2019 

Y Barri, Cymru a’r byd – Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2019 

Nos Wener, 11eg o Hydref, yn Neuadd Goffa, y Barri bydd chwech o berfformwyr ifanc mwyaf addawol Cymru yn cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2019. Mae eleni yn nodi ugain mlynedd ers ei sefydlu ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae’r Ysgoloriaeth wedi buddsoddi £60,000 yn nhalent pobl ifanc Cymru.

Yn ogystal â brwydro am y clod o ennill Ysgoloriaeth sy’n gysylltiedig â bas-bariton mwyaf blaenllaw’r byd ac ennill gwobr ariannol o £4,000 er mwyn datblygu eu talent i’r dyfodol, bydd enillydd eleni hefyd yn cael y cyfle i berfformio yn un o ddathliadau byd-eang Dydd Gŵyl Dewi 2020.

Mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru a gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae’r Urdd yn falch iawn o gyhoeddi’r elfen ryngwladol newydd hon i’r Ysgoloriaeth ac yn ddiolchgar i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru am gydweithio er mwyn darparu cyfleoedd bythgofiadwy wrth feithrin talent ifanc Cymru.  


Thomas Matthias
Steffan Lloyd Owen
Cai FÔn Davies
Daniel Calan-Jones
Rhydian Jenkins
Morgan Llewelyn-Jones
©Alistair Heap

Y chwech dethol a ddewiswyd gan banel o feirniaid yn dilyn eu perfformiadau ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 yw:

  • Rhydian Jenkins (Aelod Unigol Cylch Ogwr, Morgannwg Ganol)
  • Cai Fôn Davies (Aelod JMJ, Eryri)
  • Steffan Lloyd Owen (Aelod Unigol, Cylch Cefni, Ynys Môn)
  • Daniel Calan Jones (Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd a’r Fro)
  • Thomas Mathias (Aelod Unigol Cylch Aberystwyth, Ceredigion)
  • Morgan Llewelyn Jones (Aelwyd y Gwendraeth, Gorllewin Myrddin)

Yn beirniadu ac yn cael y dasg anodd o ddewis enillydd eleni bydd Jeremy Huw Williams, Ffion Dafis, Einir Wyn Jones, Cerian Mai Phillips a Glain Dafydd.

 

Mae tocynnau ar gyfer y noson yn Neuadd Goffa, y Barri ar gael am £10 o wefan yr Urdd neu drwy ffonio 0845 257 1639.  Bydd y cyngerdd yn cael ei ddarlledu ar S4C nos Sadwrn 12fed o Hydref. 

 

Manylion Cystadleuwyr Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel 2019 

Cai Fôn Davies
O ble: Bangor
Oed: 19 
Mae Cai yn gystadleuydd amryddawn a thoreithiog sydd wedi ymddangos droeon ar lwyfannau’r Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen a’r Ŵyl Gerdd Dant. Profodd lwyddiant mewn sawl maes perfformio gan gipio Gwobr J. Lloyd Williams i Unawdydd Alaw Werin buddugol  Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy a hynny ar ôl iddo ddod i’r brig yng nghystadleuaeth cân werin agored yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Mae Cai yn fyfyriwr israddedig sy’n astudio Cymraeg a Hanes ym Mhrifysgol Bangor ac yno mae’n aelod o Aelwyd JMJ.

Rhydian Jenkins
O ble: Maesteg
Oed: 22
Tenor ifanc sydd ar drothwy cyfnod fel myfyriwr ôl-raddedig yn astudio llais a pherfformio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd. Bu’n fyfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio Cymraeg cyn cwblhau blwyddyn ar gwrs TAR Cynradd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Profodd lwyddiant ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol gan iddo ennill Gwobr Dr Aled Lloyd Davies i Unawdydd Cerdd Dant dros 21 yng Nghaerdydd yn 2018. Daeth rhagor o lwyddiannau yn Sir Conwy wrth iddo gipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth yr Unawd Tenor, Unawd Lieder o dan 25 oed a Gwobr Goffa y Fonesig Lady Herbert i unawdwyr Alaw Werin agored. Mae Rhydian hefyd yn chwaraewr rygbi addawol i dîm Pontypridd yn uwch-gynghrair rygbi Cymru.

Daniel Calan Jones
O ble: Caerdydd
Oed: 18
Yn aelod o Adran Bro Taf ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, mae Daniel wedi clocsio ers yn ifanc iawn. Cipiodd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth clocsio unigol i fechgyn Eisteddfod yr Urdd wyth gwaith yn olynol. Mae’n ddrymiwr i fand Wigwam sydd wedi bod yn brysur yn gigio dros gyfnod yr Haf. Bydd Daniel yn cychwyn ym Mhrifysgol Birmingham lle bydd yn astudio cwrs is-raddedig Ffisiotherapi.

Morgan Llewelyn-Jones
O ble: Cwm Gwendraeth
Oed: 19
Yn gyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Llanddarog ac Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth, bellach mae Morgan yn gobeithio dilyn gyrfa ym myd y theatr. Yn ogystal â  chipio Gwobr Goffa Llew yn Eisteddfod yr Urdd eleni, fe aeth hefyd ymlaen i ennill Gwobr Richard Burton yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy. Wedi perfformio gydag Only Boys Aloud a chynyrchiadau Theatr yr Urdd mae Morgan hefyd yn aelod fand Sbectol Haul gystadlodd yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau eleni.

Thomas Mathias
O ble: Aberystwyth
Oed: 23
Wedi derbyn ei addysg uwchradd yn Ysgol Penglais a chyfnod yn astudio yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion, bellach mae Tom yn fyfyriwr ôl-raddedig yn yr Academi Frenhinol yn Llundain. Bu’n ffodus o dderbyn Ysgoloriaeth ABRSM i astudio yn yr Academi. Perfformiodd fel rhan o gerddorfa ‘Tosca’, cynhyrchiad Opera Cenedlaethol Cymru yn Dubai gyda Syr Bryn Terfel ym mis Ebrill 2019. Dros y blynyddoedd mae Tom wedi perfformio ar lwyfannau yn yr UDA, Canada ac ar draws Ewrop. 

Steffan Lloyd Owen
O ble: Pentre Berw
Oed: 23
Mae Steffan yn Fas-Bariton sydd wedi profi llwyddiannau yng Nghymru a thu hwnt. Enillodd Ysgoloriaeth Kathleen Ferrier yn 2015 i hybu gyrfa cantorion ifanc cyn cyflawni’r dwbl yn yr Eisteddfod Genedlaethol, sef cipio Ysgoloriaeth Osbourne Roberts yn 2016 ac Ysgoloriaeth W Towyn Roberts yn 2018. Cafodd y cyfle i berfformio â Syr Bryn Terfel yn Dubai wrth i Opera Cenedlaethol Cymru lwyfannu Tosca yno yn 2019. Bydd Steffan yn cychwyn ar ei bedwaredd flwyddyn yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion ym mis Medi 2019 gyda’r gobaith o barhau ei astudiaethau yn Llundain ar ôl graddio.

 

 

Robin   Gwyndaf

                                                                                                       

Llun: gan Robin Maggs, Amgueddfa Cymru

Mewn seremoni yn ddiweddar ym Mhrifysgol Caerdydd derbyniwyd  Dr Robin Gwyndaf yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru (Yr Academi Genedlaethol: yn Dathlu Ysgolheictod a Gwasanaethu’r Genedl : FLSW).

Y mae Robin yn Gymrawd hefyd o Gymdeithas  Hynafiaethwyr  Llundain (FSA); yn Gymrawd Llên Gwerin Cydwladol (Helsinki); ac yn gyn-aelod o Fwrdd Cydwladol Canolfan Diwylliant Gwerin Ewrop, o dan nawdd UNESCO (Budapest).

Penodwyd Robin Gwyndaf yn aelod o staff  Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan ym mis Hydref 1964. Y mae’n gyn Guradur Llên Gwerin a Phennaeth yr Adran Bywyd Diwylliannol. Wedi ymddeol yn 2006 fe’i gwnaed yn Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd. Ym mis Hydref 2019 bydd yn dathlu  55 mlynedd o wasanaeth  i’r Amgueddfa. Ar achlysur cael ei dderbyn yn Gymrawd o’r Gymdeithas Ddysgedig , ychwanegodd y sylw a ganlyn:

‘Rwy’n ystyried yr anrhydedd yn gydnabyddiaeth hefyd i’r Amgueddfa Werin, a charwn ddal ar y cyfle hwn i ddiolch o galon i’r Amgueddfa a’i  holl staff am bob cyfle a chefnogaeth a dderbyniais er 1964.’

Heddwch yn y ddinas

Heddwch yn y ddinas

Yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y llynedd lansiwyd y gyfrol ‘Heddwch yn y Ddinas’, cyfrol sy’n ein tywys o gwmpas 22 o lefydd yn y ddinas sy’n ymwneud â heddwch a heddychiaeth e.e. Y Deml Heddwch a’r Ardd Heddwch Genedlaethol, Lôn Isa Rhiwbeina a Lily Tobias, Capel Minny Street, Cathays ac R J Jones, Prifysgol Caerdydd a Henry Richard, Yr Ais a John Bachelor, cerflun Mahatma Gandhi a cherflun Heddwch ar gyfer Tangnefeddyn y Byd, Sri Chimnoy.

Mai 18fed, Dydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da, arweiniodd Jon Gower rai o aelodau Cyfundeb Dwyrain Morgannwg Undeb yr Annibynwyr ar ran o’r daith.

Yn y llun gwelir y grŵp yn yr Ardd Heddwch tu ôl i’r Deml Heddwch (lle lluniwyd y Neges wreiddiol yn 1922 gan y Parchedig Gwilym Davies).

Anogir grwpiau /cymdeithasau/clybiau neu grwpiau ieuenctid i ddilyn rhan o drywydd ‘Heddwch yn y Ddinas’. Byddai’n sicr yn gyfle i lawer fanteisio ar y cyfle i ddysgu mwy am ein  prifddinas ac egwyddorion pobl y gallwn eu hefelychu, mewn byd gyda chymaint o drais a rhyfeloedd ynddo. Basai Jon Gower ei hun neu un o ddau berson arall mae Cell Cymdeithas y Cymod, Caerdydd wedi eu holi hefyd yn barod i arwain taith o’r fath.

Gellir cael copïau o’r llyfryn dwyieithog (£5) yn siopau Cymraeg y ddinas neu cysylltwch gydag

R Alun Evans  ralun.evans36@gmail.com 02920520854   07763339141

neu

Dafydd a Meri Griffiths   02920 568420   07800558996    ha.fan@virgin.net

Mae ap hefyd ar gael i gyd-fynd â’r llyfryn. Ewch i App Store neu Google Play a chwilio am ‘Heddwch yn y Ddinas’

Cystadleuwyr Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2019

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod dydd Sadwrn 1 Mehefin 2019, mae panel o bum beirniad wedi dewis y chwe chystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, i ymgeisio am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2019 ym mis Hydref. 

Y chwech fydd yn cystadlu eleni fydd: 

Rhydian Jenkins, Aelod Unigol Cylch Ogwr,  Morgannwg Ganol

Cai Fôn Davies, Aelod JMJ, Eryri

Steffan Lloyd Owen, Aelod Unigol, Cylch Cefni, Ynys Môn

Daniel Jones, Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd a’r Fro

Thomas Mathias, Aelod Unigol Cylch Aberystwyth, Ceredigion

Morgan Llywelyn Jones , Aelwyd y Gwendraeth, Gorllewin Myrddin

Jeremy Huw Williams, Ffion Dafis, Einir Wyn Jones, Cerian Mai Phillips a Glain Dafydd oedd ar y panel dewis.

Dywedodd y Panel, “Mae wedi bod yn brofiad ac yn broses bleserus gwylio’r fath dalent ond roedd y chwe pherfformiwr yma yn serennu a hynny yn y modd roeddent yn cyfathrebu â’u cynulleidfa ac oherwydd i ni gael ein cyffroi.”

Cynhelir yr Ysgoloriaeth eleni ar nos Wener, 11 Hydref yn Neuadd Goffa’r Barri, gyda’r tocynnau ar werth ddiwedd Mehefin. 

Nod y wobr yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru. Yn ogystal â’r wobr ariannol, mae’r Ysgoloriaeth hefyd yn cysylltu enw’r enillydd gyda’r canwr enwog Bryn Terfel, sy’n gefnogol iawn i ddatblygu talent newydd yng  Nghymru. 

Eleni, i nodi 20 mlynedd ers sefydlu’r ysgoloriaeth, mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru a chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae’r Urdd yn cyhoeddi elfen ryngwladol newydd. Ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2020, bydd enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2019 yn perfformio yn un o’r dathliadau byd-eang ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2020.

 

Cronfa Glyndŵr yn yr Eisteddfod

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, yn cael ei holi gan Dylan Jones, Radio Cymru

Cynhelir sesiwn ddifyr a dadlennol ym Mhabell y Cymdeithasau 1 ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol am 12 o’r gloch ar ddydd Mercher 8fed o Awst, pan fydd Dylan Jones, cyflwynydd bywiog Radio Cymru, yn holi Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg am ei swydd newydd a’i obeithion ar gyfer dyfodol yr iaith Gymraeg.

Ers ei benodi mae Aled Roberts wedi bod yn teithio o gwmpas Cymru yn ceisio deall profiadau pobl a’u hagweddau at yr iaith. Dywed “Ers i mi gychwyn y swydd ym mis Ebrill, dwi wedi teithio i bob cwr o Gymru yn siarad gyda chwmnïau, sefydliadau a’r cyhoedd am eu defnydd hwy, neu beidio, o’r Gymraeg.  Rwyf wedi gweld gwahaniaethau mawr o un ardal i’r llall, er bod rhai themâu cyson wedi codi.  Edrychaf ymlaen at rannu rhai o’r themâu hyn gyda Dylan Jones yn yr Eisteddfod.”  Ymhlith y pynciau trafod eraill bydd cefndir ieithyddol Aled Roberts ei hun, heriau’r dasg o’i flaen yn Gomisiynydd a chyrraedd un filiwn o siaradwyr erbyn 2050.

Cronfa Glyndŵr sy’n trefnu’r sesiwn hon yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy. Nod y Gronfa yw codi arian i ddosbarthu grantiau i ysgolion, Mentrau Iaith a chylchoedd meithrin, er mwyn hybu addysg cyfrwng Cymraeg.  Meddai Catrin Stevens, Cadeirydd Cronfa Glyndŵr, ‘Dyma’r eildro i’r Gronfa fentro i gynnal sesiwn o’r fath yn y Brifwyl, a bydd yn gyfle i ni ystyried sut y gallwn ni, fel mudiad, hybu a chefnogi gweledigaeth y Comisiynydd, yn enwedig ym maes addysg. Rydym yn weithredol iawn yn hyrwyddo addysg gyfrwng Cymraeg ledled Cymru, ac wedi rhannu cyfanswm o tua £38,000 o’r Gronfa rhwng 2011 a 2019. Mae cylchoedd a chylchoedd meithrin a Mentrau Iaith yn y de a’r gogledd ddwyrain wedi elwa’n fawr o’r grantiau hyn ond prin yw’r ceisiadau o’r gogledd orllewin ac o sir Conwy ei hun. Hoffem petai’r drafodaeth hon gyda’r Comisiynydd yn sbardun i’n cyfeillion yn y siroedd hyn ystyried sut y gellir grymuso addysg Gymraeg yn eu hardaloedd trwy gefnogaeth ymarferol y Gronfa.’

Croeso cynnes i bawb i’r digwyddiad pwysig hwn.  

Am wybodaeth bellach cysyllter â catrinstevens@outlook.com neu prosserh@btinternet.com

 

Codi Arian Dros Strôc

Un cam bach i ddyn, un cam gwych dros strôc

Hanner can mlynedd ers i’r dyn cyntaf gerdded ar y lleuad, mae goroeswyr strôc yng Nghaerdydd bellach yn profi eu bod hwythau hefyd yn gallu goresgyn eu heriau eu hunain trwy gymryd rhan mewn taith gerdded elusennol i’r Gymdeithas Strôc.

Mae’r elusen yn gwahodd pobl ar draws Caerdydd i ddathlu adferiad ar ôl strôc drwy ymuno â Chamu Allan Dros Strôc ar Sgwâr Landsea, Bae Caerdydd ar 9 Mehefin.

I nodi’r 50fed pen-blwydd hwn, mae’r Gymdeithas Strôc hefyd yn gobeithio y bydd gan bob taith o leiaf 50 o gyfranogwyr yn codi o leiaf £ 50 i gefnogi ei gwaith yn cynnig cymorth i oroeswyr strôc a’u hanwyliaid, wrth iddynt ailadeiladu eu bywydau ar ôl strôc.

Dywedodd Carol Bott, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Strôc yng Nghymru, “Pan mae strôc yn taro, mae rhan o’ch ymennydd yn cau. Ac felly mae rhan ohonoch chi hefyd. Mae hynny oherwydd bod strôc yn digwydd yn yr ymennydd, y ganolfan reoli ar gyfer pwy ydym ni a beth y gallwn ei wneud. Mae effaith hynny’n amrywio yn ôl pa ran o’ch ymennydd sydd wedi ei heffeithio; gallai fod yn unrhyw beth o ddileu’ch gallu i siarad, eich gadael gydag anabledd corfforol neu effeithio ar eich emosiynau a’ch personoliaeth.

“I lawer o oroeswyr strôc, gall ailadeiladu eu bywydau ymddangos fel her enfawr, yn debyg i gyrraedd y lleuad pumdeg mlynedd yn ôl. Gwyddom fod adferiad yn anodd, nid ydym yn gwadu hynny, ond gyda’r gefnogaeth arbenigol gywir a thunnell o ddewrder a phenderfyniad, gall yr ymennydd addasu ar ôl strôc.

“Yn union fel y dathlwyd y camau cyntaf hynny ar y lleuad 50 mlynedd yn ôl, mae pob taith Camu Allan Dros Strôc yn dathlu’r holl ffyrdd y mae goroeswyr strôc yn ailadeiladu eu bywydau. Mae adferiad o strôc yn ymdrech tîm. Cofrestrwch a byddwch yn rhan o’n tîm ni.”

I gofrestru, neu i gael gwybod mwy, ewch i www.stroke.org.uk/stepout.