Hanes Dawnswyr Nantgarw

Dawnsio gyda Dawnswyr Caerdydd yn yr Aelwyd yn Heol Conwy am rai blynyddoedd dan lygaid barcud ac ysbrydoliaeth y diweddar dalentog Chris ‘fach’ Jones oedd y dechrau! Roedd Chris yn rhannu car gyda ni i’r ysgol yn Heol y Celyn lle y’i hadnabyddwyd fel Mrs Dancing Jones! Ond bu i Mrs Dancing Jones feichiogi a gofynwyd i Eirlys Britton ddysgu’r dawnsio gwerin yn ei lle ar gyfer yr Urdd y flwyddyn honno.   Ychydig iawn feddylion ni dros ddeng mlynedd ar hugain yn ol pan ofynnodd Gary Samuel, athro yn Ysgol Gynradd Heol y Celyn, Pontypridd a hyfforddwr tim rygbi Caerdydd ar y pryd i ni ddod at ein gilydd i ffurfio tim dawnsio gwerin y byddai’n dod i hyn. Roedden wedi dysgu un ddawns ar gyfer cyngerdd ysgol er mwyn i’r plant ddeall mai nid plant yn unig ddawnsiai ac wedi mwynhau gymaint chafwyd ddim trafferth cael criw o rieni ac athrawon i ddod at ei gilydd. Ychydig iawn feddylion ni hefyd ar y pryd beth oedd tu cefn i’r drws yr oedden yn ei agor, yr wybodaeth y byddem yn ei gasglu, y golygfeydd y gwlewn, y ffrindiau newydd a mawr y gwnaem wrth deithio. Ond yr hyn sydd yn ein taro fwyaf yw’r ymdeimlad yr ydym wedi ei gael ers y dechrau ein bod yn perthyn nid yn unig i griw o bobol hynod dalentog ond hefyd i rhyw rym anesboniadwy o’r gorffennol. Mae’n deimlad ddaw droston ni wrth ddawnsio’r Cadi Ha neu Gwyl Ifan, Meillionnen neu Ali Grogan, rhyw deimlad fel bod yn bresennol mewn ‘séance’ lle rydym yn cysylltu ag ysbrydion dawnswyr dros  y canrifoedd – ysbrydion y tir a’r elfennau.

Ffurfiwyd Dawnswyr Nantgarw yn 1980 dan hyfforddiant Eirlys Britton ac er mai athrawon a rhieni Heol y Celyn oedd yr aelodau gwreiddiol fe ehangwyd yr aelodaeth i fod yn un o dimau mwyaf a mwyaf llewyrchus Cymru. Fel pob grwp arall yng Nghymru mae nifer yr aelodaeth wedi codi a syrthio a chryn mynd a dod wedi digwydd ymysg y criw, ond rydym wastad wedi llwyddo i ddenu pobol o’r un anian – pobol ddidwyll a thriw – nid yn unig i’r traddodiad ond i’w gilydd. Eirlys ydy’r glud sy’n cadw’r holl beth gyda’i gilydd ac ar wahan i gyfnod pan oedd yn dost mae hi wedi bod yno’n gyson – bob nos Iau ers 1980. (Gyda Cliff, Hef, Graham, Ellis ac erbyn hyn Gavin yno’n gefn iddi – dynion  i gyd sylwer!! Ond mae yna ferched hefyd wedi bod yno ers blynyddoedd lawer hefyd – Elin ac Elen yn benodol)

Wrth ddechrau ein bwriad oedd atgyfodi rhai o hen draddodiadau a dawnsfeydd Dyffryn Taf a Morgannwg, a hynny i’r safon uchaf posib ac fe ddeil hynny’n fwriad o hyd.

Daeth llwyddiant cystadleuol i’r tim yn fuan gan lwyddo i gael llwyfan yn ein cystadleuaeth gyntaf yn Llangefni yn 1983 byth ers hynny mae enw  Nantgarw wedi dod i’r brig yn gyson yn y cystadlaethau dawns a chlocsio yn y Gendlaethol, Yr Wyl Gerdd Dant, Llangollen a thramor. Mae’r wobr gyntaf yn Nhlws Lois Blake wedi ei chipio ddim llai na 14 gwaith – y grwp mwyaf llwyddiannus yn hanes y gystadleuaeth. Cawsom lwyddiant yng Ngwyl Dawns Werin y Byd ym Mallorca gyda’n oedolion a’n plant a’n cerddorion a thrwy hynny gael ein gwahodd i gystadlu mewn gwyliau yn Ffrainc, Yr Iwerddon, Hwngari, Gweriniaeth Czech, Slovakia, China, Yr Iseldiroedd, Rwmania, De Korea a Mexico gan ddychwelyd wedi llwyddiannau eto mewn sawl adran.

Ond nid ar gystadlu yn unig mae bryd y tim. Rydym yn cynnal twmpathau a chyngherddau yn gyson ar hyd a lled Cymru a Lloegr ac wedi ymddangos ar y teledu yng Nghymru a dramor droeon.

Fel pob tim blaengar fel Man U, Spurs a Lerpwl erbyn hyn mae gennym ni ein academi!! A Bro Taf ydy hwnnw. Mae Bro Taf wedi ei sefydlu ers dros 10 mlynedd erbyn hyn ac rydym wedi gweld sawl aelod ifanc yn datblygu a mynd trwy’r camau i fod yn aelodau llawn o Nantgarw a’r cerddorion ifanc hefyd yn datblygu i fod yn grwp gwerin o ‘r safon ucha fydd yn perfformio yn y Ty Gwerin eleni fel llynedd. Gallwn ymhyfrydu, pob un aelod o Nantgarw ers y dechrau ein bod wedi bod yn rhan o ymgyrch sydd wedi llwyddo i godi proffil dawnsio gwerin Cymru nid yn unig yn y Rhondda a Dyffryn Taf fel oedd ein bwriad gwreiddiol ond dros y byd i gyd – gyda chymorth ein hysbrydion wrth gwrs!!

BRO TAF

Dechreuodd Bro Taf fel Adran Urdd fechan newydd yn ardal Pontypridd yn cyfarfod yng Nghlwb y Bont. Rhyw 23 o aelodau oedd yno ar y dechrau, yn canolbwyntio ar gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Cafwyd llwyddiant mawr yn eisteddfod Caerfyrddin yn 2006 ac wedi hynny penderfynwyd mynd ati go iawn i agor y drysau a chael mwy o aelodau. Erbyn hyn mae dros 100 o blant yn dod i Bro Taf bob nos Fawrth ac wrth i’r niferoedd godi mae’r llwyddiant wedi codi yn ogystal. Ond deil y bwriad – sef cael plant Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd i feithrin a datblygu sgiliau perfformio trwy gyfrwng y Gymraeg a thrwy ganolbwyntio ar y disgyblaethau traddodiadol fel canu a dawnsio gwerin, clocsio a cherdd dant.

Mae’n harbennigedd yn croesi sawl genre o ddawnsio gwerin, canu, actio – ond credwn fod y rhan fwyaf o’n cynulleidfaoedd yn ein cysylltu gyda’n clocsio beiddgar ac arbrofol. Mae Gavin erbyn hyn wedi dysgu clocswyr ers dros ddegawd. Clocswyr sydd, fel y fe, wedi ennill yn unigol yn Eisteddfodau Llangollen a’r Urdd a’r Genedlaethol gan greu eu stepiau cymleth a chywrain eu hunain yn ol y traddodiad.

Erbyn hyn a Bro Taf bellach wedi hen basio 10 mlynedd o fodolaeth mae sawl aelod wedi tyfu i fyny a mynd ymlaen i astudio a pherfformio drama a cherddoriaeth gwerin yn  broffesiynnol ond prif amcan Bro Taf, fodd bynnag, ydy codi hunan hyder bob plentyn sy’n mynychu ar nos Fawrth a’u gwneud yn Gymry balch o’u celfyddydau traddodiadol a rhoi iddyn nhw wreiddiau fydd yn rhan annatod ohonyn nhw weddill eu hoes.

 

Gwobrau Mudiad Meithrin

Ddydd Gwener 6 Gorffennaf cynhaliwyd seremoni wobrwyo arbennig yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli, er mwyn cyflwyno tystysgrifau ym maes y blynyddoedd cynnar i 74 o ddisgyblion ysgol sy’n rhan o gynllun Cam wrth Gam, sy’n un o is-gwmnïau Mudiad Meithrin.

Yn y llun mae disgyblion Ysgol Bro Edern ac Ysgol Glantaf.

Llongyfarchiadau!

 

Hiraethu am hafau hyfryd Llangrannog

Gwersyll yr Urdd
Llangrannog
Llandysul
SA44 6AE

21 Mehefin 2018

Annwyl gyfeillion

Ysgrifennaf atoch i dynnu sylw at ddigwyddad y bydd Urdd Gobaith Cymru yn ei chynnal yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd fis Awst eleni.

Ar nos Iau, 9fed o Awst am 5.30yp ym Mhabell y Cymdeithasau (Y Senedd), Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd bydd trafodaeth banel yn rhannu atgofion a straeon am hafau a dreuliwyd yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog, boed hynny fel staff, swog neu breswyliwr.

Rydym hefyd yn estyn gwahoddiad cynnes i holl ddallenwyr y papur i ymuno yn y sgwrs drwy rannu eu straeon. Croeso i bawb ddod a lluniau ac atgofion a bydd posib i ni gofnodi’r rhain fel rhan o broses archifo’r Urdd.

Yn cadeirio fydd Angharad Mair gyda’r panel yn cynnwys Steffan Jenkins (cyn-gyfarwyddwr y gwersyll), Ian Gwyn-Hughes a nifer o gyn-wersyllwyr, swogs, staff ac enwogion eraill. 

Os hoffech gadarnhau eich presenoldeb gellir gwneud hynny drwy ebostio llangrannog@urdd.org

Fel y gwyddoch efallai, yn 2022 bydd yr Urdd yn dathlu ein canmlwyddiant felly dyma gyfle i edrych yn ôl ac edrych ymlaen …

Diolch

Lowri Jones, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Gwahoddiad i Lys y Goron

LLYS Y GORON, CAERDYDD – Profiad Cymraeg!

Hoffem fel Barnwyr Cyswllt ar gyfer yr Iaith Gymraeg yn y Llysoedd dynnu sylw eich darllenwyr i Noson Agored sydd i’w chynnal yn Llys y Goron Caerdydd ar nos Iau y 9fed o Awst 2018 rhwng 5 a 7 o’r gloch y nos. Cynhelir y noson i gyd-fynd ag Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

Bydd y noson yn gyfle unigryw i weld y gyfundrefn gyfiawnder ar waith gydag achosion ffug yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg gydag ymarferwyr a barnwyr go iawn. Bydd cyfle i aelodau’r cyhoedd fod yn aelod o’r rheithgor ac i ymweld â’r celloedd. Bydd cyfle i drafod gydag ymarferwyr yr asiantaethau sy’n gysylltiedig â gweinyddu cyfiawnder a chyda swyddogion sydd yn archwilio i droseddau. Mae yn noson sydd yn agored i bawb.

Bydd hefyd yn gyfle i unrhyw berson ifanc sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y byd cyfreithiol neu yn un o’r asiantaethau megis yr Heddlu, i drafod wyneb yn wyneb y cyfleoedd sydd ar gael a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn bresennol hefyd fydd Ynadon er mwyn trafod gydag unrhywun sydd yn ystyried gwneud cais i fod yn Ynad Heddwch.

Gwahoddwn unrhyw Eisteddfodwr i fynychu’r digwyddiad ac edrychwyn ymlaen i’ch croesawu ar y Nos Iau i Lys Y Goron Caerdydd.

Ei Hanrhydedd y Barnwr Mererid Edwards

Barnwr Rhanbarth Hywel James

  Barnwyr Cyswllt I’r Gymraeg

Gwobr am hybu pêl-droed merched.

Ysgol Plasmawr – Gwobr am hybu pêl-droed merched.

Yn ddiweddar gwobrwywyd dwy o ferched blwyddyn 10 sef Seren ac Elen am eu cyfraniad i sefydlu cynllun a datblygu pêl-droed merched yn yr ysgol. Mae’r ddwy wedi bod yn cynnal sesiynau bob nos Iau drwy’r gaeaf i ferched blwyddyn 7 ac 8. Mae’r ddwy hefyd wedi helpu gyda’r timau yn ystod gemau. Mae eu gwaith yn sefydlu’r cynllun yma wedi gosod sylfeini cadarn ar gyfer cynlluniau tebyg yn y dyfodol.

Diolch ferched!! Isod gwelir llun ohonynt yn derbyn eu gwobr gyda Jayne Ludlow ac aelodau o garfan merched Cymru cyn eu gemau diweddar yn erbyn Rwsia a Bosnia.

Rhisiart Arwel yn cyhoeddi cryno ddisg newydd

Lansio CD newydd o berfformiadau gitâr gyda chwmni SAIN.

Bydd y gitarydd clasurol Rhisiart Arwel yn cyhoeddi cryno ddisg newydd i gwmni SAIN yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cynhelir cyngerdd i lansio’r CD yn yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd ddydd Llun Awst y 6ed am 11 y bore.

Darnau poblogaidd ar gyfer y gitâr glasurol fydd ar y CD gan gynnwys gweithiau o Gymru, Sbaen a De America. Mae’r traciau’n amrywio o ddawnsfeydd poblogaidd y Tango o’r Ariannin i drefniannau arbennig gan Rhisiart o ganeuon gwerin ac emyn-donau Cymreig.

Bydd Rhisiart hefyd yn perfformio ledled Cymru gydol mis Medi gan ddechraur’ daith yng Nghwrt Insole, Llandaf nos Sadwrn Medi’r 1af am 7.30pm Tocynnau ar gael yng Nghwrt Insole.

Diwrnod agored  canolfan Northlands Byddin yr Iachawdwriaeth

Diwrnod agored  canolfan Northlands , 202 Heol y Gogledd, Caerdydd, dydd Sadwrn 21 o Orffennaf rhwng 11.00yb a 3.00yh.

Mae ‘Tŷ Bywyd’ Northlands yn cynnal dirwnod agored i deuluoedd a phobl o bob oedran o’r gymuned leol i ddathlu llwyddiant ein gwasanaethau digartrefedd yng Nghaerdydd.

Mi fydd gweithgareddau lu yn cymryd lle gan gynnwys paentio wyneb, jyglo a sgiliau syrcas a phaentio crysau-t. Yn ogystal bydd stondinau addurno cacennau, pêl-droed, paentio ewinedd, tatŵs dros dro, cerddoriaeth, lluniaeth a llawer mwy.  

Mae Byddin yr Iachawdwraieth yn rhedeg  canolfan Northlands i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed sydd wedi bod yn ddigartref i ail-adeiladu eu bywydau.

Os oes gennych ddiddordeb yng ngwaith Byddin yr Iachawdwriaeth ac os hoffech ragor o wybodaeth am y rhesymau pam mae pobl ifanc yn profi di-gartrefedd – megis problemau teuluol, bydd ein tîm o arbenigwyr wrth law i drafod llwyddiannau ein gwasanaeth gyda chi.

Iwan Rhys Roberts, MCIPR

Swyddog Cyfathrebu

Symudol: +00 44 (0)7918 560703

 

Côr Caerdydd yng Ngwlad Belg – dyddiadur y daith

Dydd Sadwrn 28 Hydref, 7am

Rywsut ma’ tripie Côr Caerdydd i gyd yn dechre’n gynnar…Tro ‘ma ni’n mynd i wlad Belg fel rhan olaf ein blwyddyn o ddathlu chwarter canrif! Felly mae’n rhaid cael brecwast addas i ddechre’r diwrnod, prosecco a croissants yng nghefn y bws amdani!

1pm

Wedi cyrradd Dover ac ma’r swyddogion pasborts (a’u cŵn) wedi bod ar y bws i wneud yn siŵr bod pawb yn cael croesi’r dŵr! Taith fer o ‘chydig dros awr yw hi, ac wedyn fyddwn ni yn Ffrainc ac yn dipyn agosach i Ghent, ein cartref am y dyddiau nesaf.

8pm

Pawb wedi cyrraedd y gwesty’n saff ar ôl siwrne ddigon hawdd, diolch i Dave y gyrrwr – mae pryd o fwyd wedi’i drefnu i ni yng nghanol Ghent, felly nôl ȃ ni ar y bws ar ôl checio mewn i’r gwesty, i gael diod yng nghanol y ddinas, cyn cael pryd o fwyd blasus.

11pm

Bwyd bendigedig Belgaidd i lenwi’n bolie ar ôl diwrnod o deithio ar fws! Dyw’r côr ddim yn gallu mynd allan en masse heb lwyddo i ganu o leiaf un gân. Y tro ‘ma, roedd rhyw griw o Iseldirwyr (ni’n credu) wedi dechre canu yn y bwyty – wel odd rhaid i ni ymateb gyda (o leiaf) un pennill o Calon Lân – base hi wedi bod yn rŵd peidio. Gwely nawr (wel falle un diod ym mar y gwesty gyntaf…) cyn brecwast a chychwyn cynnar fory – mae diwrnod hir o’n blaenau ni.

Dydd Sul 29 Hydref

Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod hir ac emosiynol. Fe wnaethom ni ddechrau gyda chrwydr o gwmpas Ghent cyn perfformio yn y gyntaf o dair cadeirlan ar y daith ‘ma – Sint-Baafskathedral. Cadeirlan fawr hyfryd, oedd yn lle gwych i ganu, gydag acwstig hyfryd. Wedyn nôl ȃ ni ar y bws i deithio i leoliad bedd Hedd Wyn yn Langemark. Daethom ni oddi ar y bws mewn glaw mân tu allan i fynwent fechan a dod o hyd i fedd y bardd trwm. Wrth lan y bedd cafwyd gwasanaeth emosiynol iawn oedd yn cynnwys perfformiad o’r emyn Rhys, cyfansoddiad gan Richard Vaughan o gerdd ‘Rhyfel’ Hedd Wyn, ac englynion coffa Hedd Wyn ar dôn Troyte. Yn ogystal, darllenwyd dau englyn, un o waith y Prifardd Idris Reynolds:

Ein rhan ni o’r bryniad hyn – ydyw byw
a bod uwch y dibyn;
tra bo rhyfel a gelyn
heddiw a ddoe yw Hedd Wyn.

A’r llall wedi ei gyfansoddi’n arbennig ar gyfer ein hymweliad gan y Prifardd Tudur Dylan Jones:

Clyw’r gân ddwys ar bwys y bedd, yn eiriau
o hiraeth can mlynedd,
clyw ein llef am dangnefedd
a chlyw wlad yn chwilio Hedd.

Profiad dirdynnol ac emosiynol tu hwnt oedd y cwta ddeng munud yma, un na fyddaf i na gweddill aelodau’r côr oedd yno’n anghofio fyth, yn enwedig y tawelwch ar ddiwedd y gwasanaeth yn y gwyll wrth lan y bedd.

Ymlaen â ni wedyn i Ypres, gan ein bod ni’n canu yn y seremoni nosweithiol wrth Borth Menin. Dyma brofiad anhygoel o emosiynol arall, ddaeth â deigryn i sawl llygad yn y côr. Anodd credu bod y seremoni’n cael ei chynnal bob nos dan borth enfawr yn dwyn enwau dros 50,000 o enwau milwyr gollodd eu bywydau, ond eu cyrff byth wedi eu canfod.

Mewn myfyrdod wedyn yn ôl at y bws unwaith eto i Langemark i fwyty arbennig iawn y Sportsman’s Restaurant. Roedd Marc, y perchennog yn ddyn oedd wedi’i eni a’i fagu yn yr ardal, ac yn gwybod am hanes y Cymry yn yr ardal. Bu’n brwydro ac yn ymgyrchu i gael cofeb i’r Cymry yno, ac erbyn hyn mae’r gofeb yn sefyll gyferbyn ȃ’i fwyty, gyda’r ddraig goch yn goron. Pinacl y noson i mi oedd canu’r anthem i Marc ar ôl i ni fwyta, a’r gŵr o Fflandrys yn cyd-ganu â ni’n falch.

Dydd Llun 30 Hydref

Amser anelu am ddinas hynafol a hynod Brugge. Mae hon yn ddinas arbennig iawn a buom yn crwydro’r strydoedd cul dros y camlesi hyfryd yn mynd o gaffi i gaffi am win twym a siocled poeth. Roedd canu yn un o eglwysi mawrion Brugge yn brofiad arall hyfryd. Eglwys llawer llai o faint nag un Ghent, ond ag acwstig gwell os rhywbeth. Mae ‘na rhywbeth anesboniadwy o ysbrydol am ganu mewn eglwys. Mae cymaint o hanes a harddwch yn gwneud y canu a’r gerddoriaeth yn well rhywsut.

Wedi hyn roedd amser i grwydro’r ddinas a chael pryd o fwyd cyn mynd yn ôl am Ghent am y noson – roedd hyd yn oed amser i gael chydig o dwmpath wrth y bws wrth i ni aros am y gyrrwr!

Dydd Mawrth 31 Hydref

Ein diwrnod llawn olaf yng Ngwlad Belg, a thaith i Frwsel i adeilad Senedd Ewrop ac yna eglwys gadeiriol Brwsel. Cawsom ein tywys o gwmpas y Senedd gan Cai o swyddfa Jill Evans, oedd yn ddiddorol iawn, a chawsom hyd yn oed gyfle i ganu calon lân arall wrth adael (odd rhaid!).

Roedd ein perfformiad olaf ym Mrwsel yn un arall fydd yn aros yn y cof, yn bersonol roedd perfformio’r Tangnefeddwyr yn ddirdynnol iawn, wrth feddwl am yr erchyllterau oedd wedi digwydd yn y wlad lle’r oeddem ni, a’r neges bwerus o heddwch sydd yn y gerdd. Fe gawsom ni gynulleidfaoedd teilwng iawn ym mhob un o’r tair cadeirlan, ac roedd hi’n hyfryd cael cystal croeso i gôr o Gymru mewn gwlad lle nad yw enw Côr Caerdydd mor adnabyddus!!

Dydd Mercher 1 Tachwedd

Ni ar ein ffordd nôl i Gaerdydd bellach, ac i nifer bydd hi’n amser mynd nôl i’r gwaith fory. Trip bythgofiadwy arall, am nifer o resymau gwahanol – cafwyd llawer iawn o hwyl yn croesawu aelodau newydd, cyd-ganu a chofio’r rhai fu farw yn y rhyfel mawr ganrif yn ôl, diolch byth am heddwch heddiw.

Ymlaen i chwarter canrif nesaf Côr Caerdydd.