Gwobrau Mudiad Meithrin

Ddydd Gwener 6 Gorffennaf cynhaliwyd seremoni wobrwyo arbennig yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli, er mwyn cyflwyno tystysgrifau ym maes y blynyddoedd cynnar i 74 o ddisgyblion ysgol sy’n rhan o gynllun Cam wrth Gam, sy’n un o is-gwmnïau Mudiad Meithrin.

Yn y llun mae disgyblion Ysgol Bro Edern ac Ysgol Glantaf.

Llongyfarchiadau!

 

Hiraethu am hafau hyfryd Llangrannog

Gwersyll yr Urdd
Llangrannog
Llandysul
SA44 6AE

21 Mehefin 2018

Annwyl gyfeillion

Ysgrifennaf atoch i dynnu sylw at ddigwyddad y bydd Urdd Gobaith Cymru yn ei chynnal yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd fis Awst eleni.

Ar nos Iau, 9fed o Awst am 5.30yp ym Mhabell y Cymdeithasau (Y Senedd), Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd bydd trafodaeth banel yn rhannu atgofion a straeon am hafau a dreuliwyd yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog, boed hynny fel staff, swog neu breswyliwr.

Rydym hefyd yn estyn gwahoddiad cynnes i holl ddallenwyr y papur i ymuno yn y sgwrs drwy rannu eu straeon. Croeso i bawb ddod a lluniau ac atgofion a bydd posib i ni gofnodi’r rhain fel rhan o broses archifo’r Urdd.

Yn cadeirio fydd Angharad Mair gyda’r panel yn cynnwys Steffan Jenkins (cyn-gyfarwyddwr y gwersyll), Ian Gwyn-Hughes a nifer o gyn-wersyllwyr, swogs, staff ac enwogion eraill. 

Os hoffech gadarnhau eich presenoldeb gellir gwneud hynny drwy ebostio llangrannog@urdd.org

Fel y gwyddoch efallai, yn 2022 bydd yr Urdd yn dathlu ein canmlwyddiant felly dyma gyfle i edrych yn ôl ac edrych ymlaen …

Diolch

Lowri Jones, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Gwahoddiad i Lys y Goron

LLYS Y GORON, CAERDYDD – Profiad Cymraeg!

Hoffem fel Barnwyr Cyswllt ar gyfer yr Iaith Gymraeg yn y Llysoedd dynnu sylw eich darllenwyr i Noson Agored sydd i’w chynnal yn Llys y Goron Caerdydd ar nos Iau y 9fed o Awst 2018 rhwng 5 a 7 o’r gloch y nos. Cynhelir y noson i gyd-fynd ag Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

Bydd y noson yn gyfle unigryw i weld y gyfundrefn gyfiawnder ar waith gydag achosion ffug yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg gydag ymarferwyr a barnwyr go iawn. Bydd cyfle i aelodau’r cyhoedd fod yn aelod o’r rheithgor ac i ymweld â’r celloedd. Bydd cyfle i drafod gydag ymarferwyr yr asiantaethau sy’n gysylltiedig â gweinyddu cyfiawnder a chyda swyddogion sydd yn archwilio i droseddau. Mae yn noson sydd yn agored i bawb.

Bydd hefyd yn gyfle i unrhyw berson ifanc sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y byd cyfreithiol neu yn un o’r asiantaethau megis yr Heddlu, i drafod wyneb yn wyneb y cyfleoedd sydd ar gael a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn bresennol hefyd fydd Ynadon er mwyn trafod gydag unrhywun sydd yn ystyried gwneud cais i fod yn Ynad Heddwch.

Gwahoddwn unrhyw Eisteddfodwr i fynychu’r digwyddiad ac edrychwyn ymlaen i’ch croesawu ar y Nos Iau i Lys Y Goron Caerdydd.

Ei Hanrhydedd y Barnwr Mererid Edwards

Barnwr Rhanbarth Hywel James

  Barnwyr Cyswllt I’r Gymraeg

Gwobr am hybu pêl-droed merched.

Ysgol Plasmawr – Gwobr am hybu pêl-droed merched.

Yn ddiweddar gwobrwywyd dwy o ferched blwyddyn 10 sef Seren ac Elen am eu cyfraniad i sefydlu cynllun a datblygu pêl-droed merched yn yr ysgol. Mae’r ddwy wedi bod yn cynnal sesiynau bob nos Iau drwy’r gaeaf i ferched blwyddyn 7 ac 8. Mae’r ddwy hefyd wedi helpu gyda’r timau yn ystod gemau. Mae eu gwaith yn sefydlu’r cynllun yma wedi gosod sylfeini cadarn ar gyfer cynlluniau tebyg yn y dyfodol.

Diolch ferched!! Isod gwelir llun ohonynt yn derbyn eu gwobr gyda Jayne Ludlow ac aelodau o garfan merched Cymru cyn eu gemau diweddar yn erbyn Rwsia a Bosnia.

Rhisiart Arwel yn cyhoeddi cryno ddisg newydd

Lansio CD newydd o berfformiadau gitâr gyda chwmni SAIN.

Bydd y gitarydd clasurol Rhisiart Arwel yn cyhoeddi cryno ddisg newydd i gwmni SAIN yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cynhelir cyngerdd i lansio’r CD yn yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd ddydd Llun Awst y 6ed am 11 y bore.

Darnau poblogaidd ar gyfer y gitâr glasurol fydd ar y CD gan gynnwys gweithiau o Gymru, Sbaen a De America. Mae’r traciau’n amrywio o ddawnsfeydd poblogaidd y Tango o’r Ariannin i drefniannau arbennig gan Rhisiart o ganeuon gwerin ac emyn-donau Cymreig.

Bydd Rhisiart hefyd yn perfformio ledled Cymru gydol mis Medi gan ddechraur’ daith yng Nghwrt Insole, Llandaf nos Sadwrn Medi’r 1af am 7.30pm Tocynnau ar gael yng Nghwrt Insole.

Diwrnod agored  canolfan Northlands Byddin yr Iachawdwriaeth

Diwrnod agored  canolfan Northlands , 202 Heol y Gogledd, Caerdydd, dydd Sadwrn 21 o Orffennaf rhwng 11.00yb a 3.00yh.

Mae ‘Tŷ Bywyd’ Northlands yn cynnal dirwnod agored i deuluoedd a phobl o bob oedran o’r gymuned leol i ddathlu llwyddiant ein gwasanaethau digartrefedd yng Nghaerdydd.

Mi fydd gweithgareddau lu yn cymryd lle gan gynnwys paentio wyneb, jyglo a sgiliau syrcas a phaentio crysau-t. Yn ogystal bydd stondinau addurno cacennau, pêl-droed, paentio ewinedd, tatŵs dros dro, cerddoriaeth, lluniaeth a llawer mwy.  

Mae Byddin yr Iachawdwraieth yn rhedeg  canolfan Northlands i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed sydd wedi bod yn ddigartref i ail-adeiladu eu bywydau.

Os oes gennych ddiddordeb yng ngwaith Byddin yr Iachawdwriaeth ac os hoffech ragor o wybodaeth am y rhesymau pam mae pobl ifanc yn profi di-gartrefedd – megis problemau teuluol, bydd ein tîm o arbenigwyr wrth law i drafod llwyddiannau ein gwasanaeth gyda chi.

Iwan Rhys Roberts, MCIPR

Swyddog Cyfathrebu

Symudol: +00 44 (0)7918 560703

 

Côr Caerdydd yng Ngwlad Belg – dyddiadur y daith

Dydd Sadwrn 28 Hydref, 7am

Rywsut ma’ tripie Côr Caerdydd i gyd yn dechre’n gynnar…Tro ‘ma ni’n mynd i wlad Belg fel rhan olaf ein blwyddyn o ddathlu chwarter canrif! Felly mae’n rhaid cael brecwast addas i ddechre’r diwrnod, prosecco a croissants yng nghefn y bws amdani!

1pm

Wedi cyrradd Dover ac ma’r swyddogion pasborts (a’u cŵn) wedi bod ar y bws i wneud yn siŵr bod pawb yn cael croesi’r dŵr! Taith fer o ‘chydig dros awr yw hi, ac wedyn fyddwn ni yn Ffrainc ac yn dipyn agosach i Ghent, ein cartref am y dyddiau nesaf.

8pm

Pawb wedi cyrraedd y gwesty’n saff ar ôl siwrne ddigon hawdd, diolch i Dave y gyrrwr – mae pryd o fwyd wedi’i drefnu i ni yng nghanol Ghent, felly nôl ȃ ni ar y bws ar ôl checio mewn i’r gwesty, i gael diod yng nghanol y ddinas, cyn cael pryd o fwyd blasus.

11pm

Bwyd bendigedig Belgaidd i lenwi’n bolie ar ôl diwrnod o deithio ar fws! Dyw’r côr ddim yn gallu mynd allan en masse heb lwyddo i ganu o leiaf un gân. Y tro ‘ma, roedd rhyw griw o Iseldirwyr (ni’n credu) wedi dechre canu yn y bwyty – wel odd rhaid i ni ymateb gyda (o leiaf) un pennill o Calon Lân – base hi wedi bod yn rŵd peidio. Gwely nawr (wel falle un diod ym mar y gwesty gyntaf…) cyn brecwast a chychwyn cynnar fory – mae diwrnod hir o’n blaenau ni.

Dydd Sul 29 Hydref

Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod hir ac emosiynol. Fe wnaethom ni ddechrau gyda chrwydr o gwmpas Ghent cyn perfformio yn y gyntaf o dair cadeirlan ar y daith ‘ma – Sint-Baafskathedral. Cadeirlan fawr hyfryd, oedd yn lle gwych i ganu, gydag acwstig hyfryd. Wedyn nôl ȃ ni ar y bws i deithio i leoliad bedd Hedd Wyn yn Langemark. Daethom ni oddi ar y bws mewn glaw mân tu allan i fynwent fechan a dod o hyd i fedd y bardd trwm. Wrth lan y bedd cafwyd gwasanaeth emosiynol iawn oedd yn cynnwys perfformiad o’r emyn Rhys, cyfansoddiad gan Richard Vaughan o gerdd ‘Rhyfel’ Hedd Wyn, ac englynion coffa Hedd Wyn ar dôn Troyte. Yn ogystal, darllenwyd dau englyn, un o waith y Prifardd Idris Reynolds:

Ein rhan ni o’r bryniad hyn – ydyw byw
a bod uwch y dibyn;
tra bo rhyfel a gelyn
heddiw a ddoe yw Hedd Wyn.

A’r llall wedi ei gyfansoddi’n arbennig ar gyfer ein hymweliad gan y Prifardd Tudur Dylan Jones:

Clyw’r gân ddwys ar bwys y bedd, yn eiriau
o hiraeth can mlynedd,
clyw ein llef am dangnefedd
a chlyw wlad yn chwilio Hedd.

Profiad dirdynnol ac emosiynol tu hwnt oedd y cwta ddeng munud yma, un na fyddaf i na gweddill aelodau’r côr oedd yno’n anghofio fyth, yn enwedig y tawelwch ar ddiwedd y gwasanaeth yn y gwyll wrth lan y bedd.

Ymlaen â ni wedyn i Ypres, gan ein bod ni’n canu yn y seremoni nosweithiol wrth Borth Menin. Dyma brofiad anhygoel o emosiynol arall, ddaeth â deigryn i sawl llygad yn y côr. Anodd credu bod y seremoni’n cael ei chynnal bob nos dan borth enfawr yn dwyn enwau dros 50,000 o enwau milwyr gollodd eu bywydau, ond eu cyrff byth wedi eu canfod.

Mewn myfyrdod wedyn yn ôl at y bws unwaith eto i Langemark i fwyty arbennig iawn y Sportsman’s Restaurant. Roedd Marc, y perchennog yn ddyn oedd wedi’i eni a’i fagu yn yr ardal, ac yn gwybod am hanes y Cymry yn yr ardal. Bu’n brwydro ac yn ymgyrchu i gael cofeb i’r Cymry yno, ac erbyn hyn mae’r gofeb yn sefyll gyferbyn ȃ’i fwyty, gyda’r ddraig goch yn goron. Pinacl y noson i mi oedd canu’r anthem i Marc ar ôl i ni fwyta, a’r gŵr o Fflandrys yn cyd-ganu â ni’n falch.

Dydd Llun 30 Hydref

Amser anelu am ddinas hynafol a hynod Brugge. Mae hon yn ddinas arbennig iawn a buom yn crwydro’r strydoedd cul dros y camlesi hyfryd yn mynd o gaffi i gaffi am win twym a siocled poeth. Roedd canu yn un o eglwysi mawrion Brugge yn brofiad arall hyfryd. Eglwys llawer llai o faint nag un Ghent, ond ag acwstig gwell os rhywbeth. Mae ‘na rhywbeth anesboniadwy o ysbrydol am ganu mewn eglwys. Mae cymaint o hanes a harddwch yn gwneud y canu a’r gerddoriaeth yn well rhywsut.

Wedi hyn roedd amser i grwydro’r ddinas a chael pryd o fwyd cyn mynd yn ôl am Ghent am y noson – roedd hyd yn oed amser i gael chydig o dwmpath wrth y bws wrth i ni aros am y gyrrwr!

Dydd Mawrth 31 Hydref

Ein diwrnod llawn olaf yng Ngwlad Belg, a thaith i Frwsel i adeilad Senedd Ewrop ac yna eglwys gadeiriol Brwsel. Cawsom ein tywys o gwmpas y Senedd gan Cai o swyddfa Jill Evans, oedd yn ddiddorol iawn, a chawsom hyd yn oed gyfle i ganu calon lân arall wrth adael (odd rhaid!).

Roedd ein perfformiad olaf ym Mrwsel yn un arall fydd yn aros yn y cof, yn bersonol roedd perfformio’r Tangnefeddwyr yn ddirdynnol iawn, wrth feddwl am yr erchyllterau oedd wedi digwydd yn y wlad lle’r oeddem ni, a’r neges bwerus o heddwch sydd yn y gerdd. Fe gawsom ni gynulleidfaoedd teilwng iawn ym mhob un o’r tair cadeirlan, ac roedd hi’n hyfryd cael cystal croeso i gôr o Gymru mewn gwlad lle nad yw enw Côr Caerdydd mor adnabyddus!!

Dydd Mercher 1 Tachwedd

Ni ar ein ffordd nôl i Gaerdydd bellach, ac i nifer bydd hi’n amser mynd nôl i’r gwaith fory. Trip bythgofiadwy arall, am nifer o resymau gwahanol – cafwyd llawer iawn o hwyl yn croesawu aelodau newydd, cyd-ganu a chofio’r rhai fu farw yn y rhyfel mawr ganrif yn ôl, diolch byth am heddwch heddiw.

Ymlaen i chwarter canrif nesaf Côr Caerdydd.

Digon i bawb y Nadolig hwn gyda Cymorth Cristnogol

Eleni mae Llywodraeth Prydain yn dyblu cyfraniadau – punt am bunt – tuag at yr Apêl Nadolig*. Dyna ddwbl y gefnogaeth i bobl sy’n byw mewn tlodi.

Y Nadolig hwn, mae llawer o bobl mewn ardal helaeth o is-Sahara Affrica yn wynebu newyn. Mewn cyferbyniad, mae’r Nadolig i ni yn adeg o ddigonedd, ac felly mae’n hyn yn oed mwy pwysig ein bod yn cynnwys y rhai sydd efo llai wrth inni ddathlu’r ŵyl.

Daw Colette (yn y llun) o Furkina Faso, Gorllewin Affrica, ble mae un plentyn o bob tri yn dioddef o ddiffyg twf oherwydd diffyg maeth, yn ôl UNICEF. Mae Colette yn byw, gyda’i gŵr, merch fach a babi.  Mae Nadolig Colette yn ddigon tebyg i’n gŵyl ni.  Mae’n cychwyn gyda choginio bwyd blasus ac yna paratoi ei phlant i fynd i’r eglwys.  Mae hi’n gweddïo dros ei phlant gan ofyn i Dduw roi iechyd a phopeth sydd ei angen arnynt.  Pan mae Colette yn cyrraedd adref mae hi’n cyfarch ei chymdogion ac maent yn rhannu bwyd.  Maent yn dod at ei gilydd ac yn dawnsio a chanu i ddangos eu llawenydd.  Fel ni, maent yn bwyta bwyd arbennig ar Ddydd Nadolig.  I Colette a’i chymdogion reis, gafr a sbageti yw’r pryd bwyd!

Mae bywyd wedi bod yn galed i Colette.  Roedd hi’n gorfod gweithio mewn mwynglawdd aur bob dydd i ennill arian i fwydo ei theulu.  Roedd Colette yn treulio diwrnodiau yn y mwynglawdd heb gael hyd i unrhyw aur i’w werthu.  Roedd yn ennill cyn lleied o arian fel nad oedd yn gallu prynu bwyd maethlon.  Roedd Eulalie ei merch yn wael a gwan iawn – roedd hi’n dioddef o ddiffyg maeth.

Ond daeth gobaith i Colette drwy brosiect gardd lysiau Cymorth Cristnogol.  Cafodd ei gŵr a hithau hyfforddiant i dyfu cnydau ac offer a hadau i oroesi.  Mae hi bellach yn tyfu bwyd maethlon i’w fwyta a’i werthu ac mae hi’n gallu gweithio gyda’i phlant yn agos ati.  Mae Eulalie bellach yn bedair oed ac wedi gwella ac nid yw ei chwaer fach, Omela erioed wedi dioddef diffyg maeth. Mae Colette yn gwerthu rhai o’i llysiau i dalu am ofal iechyd a dillad i’w merched bach.  Mae hi’n cynllunio i ymestyn yr ardd er mwyn talu i’r plant fynd i’r ysgol. 

Mae stori Colette yn dangos fod modd achub teulu rhag trychineb diffyg maeth.  Mae Burkina Faso yn un o wledydd tlotaf y byd gyda bron i hanner yr 16 miliwn o’i dinasyddion yn byw dan y trothwy tlodi.  Mae mwy na 30% o’r plant dan bump oed heb dyfu’n iawn.  Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio gyda’i bartneriaid i leihau diffyg maeth a sicrhau mynediad cyson i fwyd iach ar gyfer merched sy’n feichiog a phlant ifanc. 

Mae Nadolig Colette yn debyg mewn sawl ffordd i’n Nadolig ninnau – yn llawn haelioni a mwynhad o fwyd blasus.  Rydym ni’n mwynhau ac yn edrych ymlaen at ein cinio Nadolig ac yn aml mae gennym ormod ohono. 

Felly ar adeg o ddigonedd, wnewch chi’n siŵr fod digon i bawb?

Mae sawl ffordd i gefnogi mamau fel Colette. Beth am gynnal oedfa arbennig neu gynnal casgliad yn eich gwasanaethau carolau?  Beth am brynu rhodd wahanol trwy’r gwefan PresentAid?  Ond mae hefyd cyfle inni gefnogi’r apêl trwy feddwl am ein harferion bwyta a phrynu’r Nadolig hwn.

Pob blwyddyn yn y DU rydym yn lluchio 17.2 miliwn sbrowts i ffwrdd – dyna ddigon i lenwi 1,000 bin sbwriel. Rydym yn lluchio 2 miliwn twrci a thros 74 miliwn mins pei. Byddai’r grefi yr ydym yn ei adael yn llenwi pwll nofio maint Olympaidd!

Mae’n siŵr ein bod i gyd yn gwybod pa fwydydd y byddwn yn eu prynu nad oes unrhyw un yn eu hoffi rhyw lawer ac na fyddant yn cael eu bwyta.  Ymunwch ag Apêl Digon i Bawb trwy ymrwymo i beidio prynu o leiaf un peth y gwyddoch fydd yn mynd yn wastraff.  Gellwch droi’r adduned yn gyfraniad i waith Cymorth Cristnogol a rhoi cymorth bydd yn achub bywydau ac yn sicrhau atebion tymor hir i newyn a diffyg maeth.

Os ydych yn arbed £13 gallwn droi hynny’n wers maeth i bentref ym Murkina Faso lle byddai mwy na 25 o famau’n cael addysg am sut i sicrhau bwyd maethlon i’w plant.  Fel teulu, eglwys, grŵp cymunedol neu ysgol, gallwch godi £170 i hyfforddi pwyllgor maeth i redeg hyfforddiant rheolaidd a sesiynau paratoi uwd mewn pentref fel pentref Colette.  Cofiwch, bydd Llywodraeth Prydain yn dyblu eich cyfraniad*!

Trwy gefnogi ein Hapêl Nadolig, gallwn ymestyn allan efo cariad i rai o bobl fwyaf bregus sy’n wynebir argyfwng bwyd hwn – mamau fel Colette sydd yn dyheu am iechyd da i’w phlant a gofalu bod gan ei theulu brydau maethlon yn rheolaidd.

Gellwch ganfod adnoddau eglwys ac ysgolion ar-lein. Gellwch hefyd roi cyfraniad trwy ymweld â ’r wefan www.caid.org.uk/christmas neu trwy ffonio 020 7523 2269.

Ymunwch efo ni i sicrhau bod digon o fwyd maethlon, iach ar gael i bawb y Nadolig hwn.

* Dwbl yr effaith! Bydd cyfraniadau a wneir i’r Apêl Nadolig rhwng 6 Tachwedd 2017 a 5 Chwefror 2018 yn cael ei ddyblu hyd at £2.7 miliwn. Bydd Cymorth Cristnogol yn defnyddio eich rhoddion ar brosiectau tebyg i’r rhai a nodir. Bydd cyfraniad Llywodraeth y DU yn mynd tuag at ein gwaith yn Ne Swdan yn benodol.

 

 

Awtisiaeth a’r sector gwirfoddol

Mae Aled Thomas, ymgyrchydd awtistiaeth o Benarth, wedi cael cefnogaeth Plaid Cymru yn ei gais i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud mwy ar gyfer y sector gwirfoddol. Yng nghynhadledd flynyddol Plaid Cymru yng Nghaernarfon cynigiodd Aled y dylai rhywfaint o wariant arfaethedig y Llywodraeth o £13m ar gyfer awtistiaeth fynd i’r sector gwirfoddol. Dywedodd Aled, sydd ei hun ar y sbectrwm awtistiaeth, ei fod wedi cael cymorth mawr gan elusen sy’n seiliedig yng Nghaerdydd, ASCC (Autism Spectrum Connections Cymru), ac mae’n credu y dylai’r elusen gael grant gan Lywodraeth Cymru i helpu eu gwaith.

 Yn dilyn ei araith, dywedodd: “Mae yna broblemau mawr gyda’r ffordd y caiff darpariaeth awtistiaeth ei ariannu yng Nghymru ar hyn o bryd. Nid yw’n ymddangos bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod y darparwyr cymorth arbenigol o’r sector gwirfoddol wrth benderfynu sut y mae’n gwario ei arian ar awtistiaeth.” Yn ddiweddar, lluniodd Aled ddeiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i ariannu ASCC. Meddai: “Fel y gwyddom, mae mwy o ymwybyddiaeth o awtistiaeth nawr ac mae llawer iawn o sylw yn cael ei roi iddo. Ond mae yna gynllun ar waith i ddefnyddio’r £ 13m i ariannu corff newydd. Byddai’r sefydliad newydd hwn, y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol, yn canolbwyntio’n bennaf ar roi diagnosis o awtistiaeth i bobl, ond dim ond rhan o’r hyn sydd ei angen yw hyn.”

 

 Dywedodd ymhellach: “Fel un sy’n byw gyda’r cyflwr, hoffwn bwysleisio pwysigrwydd y sector gwirfoddol wrth helpu pobl sy’n byw gydag awtistiaeth. Pwrpas elusen ASCC yw cynghori a chefnogi oedolion ag awtistiaeth. Mae’n darparu lle diogel i bobl ag awtistiaeth, lle gallant alw i mewn unrhyw bryd. Hebddo, gallai’r bobl sy’n byw gyda’r syndrom ei chael yn anodd ymdopi â phroblemau bob dydd. Mae polisi newydd Plaid Cymru yn datgan ei bod yn bwysig cydnabod y gwaith a ddarperir gan grwpiau cymdeithasol, cefnogaeth ôl-ddiagnostig ac, yn arbennig, cymorth cyflogaeth.”

 

“Fel y dywedais ar ddiwedd fy araith i’r gynhadledd, hoffwn bwyntio fy nghyd-aelodau i ymgynghoriad ynglŷn â’r Ddeddf Awtistiaeth arfaethedig yn y Cynulliad. Rwy’n annog pawb i ymateb i’r ymgynghoriad gan bwysleisio pwysigrwydd ariannu’r ddarpariaeth ar gyfer awtistiaeth yn y sector gwirfoddol yng Nghymru ac i fynegi eu barn ar wefan Cynulliad Cymru.”

 

Dywedodd Gweinidog Cysgodol dros Iechyd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, “Rydym wedi bod yn pwyso am ddeddf awtistiaeth ers amser hir i wella’r gwasanaethau a’r gefnogaeth a gynigir i bobl ar ôl diagnosis, ac mae hwn yn un o’r meysydd hynny lle mae’r ystod a’r math o wasanaethau sydd eu hangen yn cael eu datblygu orau gan ac ar gyfer pobl ag awtistiaeth. Mae hyn yn golygu sicrhau bod y trydydd sector wedi’i ariannu’n briodol i ddatblygu’r gwasanaethau hynny.”